Skočiť na hlavný obsah

Revízia bleskozvodu

Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný za účelom zníženia fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, boli skontrolované a dôležité hodnoty boli overené meraním.

Postup pri výkone revízie bleskozvodu (podľa súboru noriem STN EN 62305)

  • prehliadka, kontrola  použitých prvkov
  • kontrola vyhotovenia vonkajšieho LPS 
  • kontrola vyhotovenia vnútorného LPS 
  • kontrola ochranných opatrení pred úrazom živých bytostí pred dotykovým a krokovým napätím (čl. 8 STN EN 62305-3)
  • meranie odporu uzemňovača a/alebo celkového odporu spoločnej uzemňovacej sústavy, kontrola a premeranie vzdialeností

OPaOS celého sýstemu LPS (bleskozvod) sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

  • počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
  • po dokončení inštalácie,
  • pravidelných termínoch.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

 

Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)6)
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)
6. dočasná elektrická inštalácia3)
 
5
3
2
2
1
0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny12a)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
3. ostatný objekt
 
2
25)
5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny12b)
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
 
2
4
15)

Vysvetlivky:

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

B.Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

  Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov
(v rokoch)
Kategória13) Vonkajšie vplyvy13) Trieda13)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AC Nadmorská výška 5 3              
  AD Voda z iného zdroja ako z dažďa 5 3 1 1 1 1 1 1  
  Dážď 4                
  AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3      
  AF Korózia 5 4 3 1          
  AG Nárazy, otrasy 5 5 2            
  AH Vibrácie 5 5 2            
  AJ Iné mechanické namáhania  
  AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3              
  AL Živočíchy 5 3              
  AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5
  AN Slnečné žiarenie 5 5 4            
  AP Seizmicita 5 5              
  AQ Blesk 52) 52) 52)            
  AR Pohyb vzduchu 5 5 5            
  AS Vietor 5 5 4            
  AT Snehová pokrývka 5 4 4            
  AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
  BB Odpor tela 5 5 3            
  BC Dotyk so zemou 5 5 4 1          
  BD Únik 5 4 2 2          
  BE Spracúvané/skladované látky 5 23) 24) 5          
C CA Stavebné materiály 5 2              
  CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2        

 

Vysvetlivky:

1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.

4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Poznámky:

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)