O NÁS

Naša spoločnosť sa venuje výkonávaniu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.  a príslušných STN noriem. 

Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky  je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.