SLUŽBY

Naše

služby

Revízie bleskozvodu

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov podľa podia súboru noriem STN EN 62305

Revízie inštalácie

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky inštalácie podľa platných noriem.

Revízie spotrebičov

Vykonávame revízie spotrebičov na základe normy STN 33 1610

Revízie ručného náradia

Vykonávame revízie spotrebičov na základe normy STN 33 1610

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Vypracujeme Vám protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Odstraňovanie závad

Po dohode vykonávame odstraňovanie po revíznych závad

Zakreslenie skutkového stavu

Zakreslíme skutočný stav Vášho rozvádzača alebo elektroinštalácie

Domáca a malá firemná automatizácia

Pomôžeme zautomatizovať Vaše systémy