Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

OPaOS celého sýstemu sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
po dokončení inštalácie,
v pravidelných termínoch.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

  1. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení
Druh objektu a zariadeniaLehota (roky)6)
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)
6. dočasná elektrická inštalácia3)

5
3
2
2
1
0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny12a)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
3. ostatný objekt

2
25)
5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny12b)
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

2
4
15)

Vysvetlivky:

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

B.Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

 
Lehoty1)odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov
(v rokoch)
Kategória13)Vonkajšie vplyvy13)Trieda13)
123456789
AAA Teplota okolia33355333
AB Teplota a vlhkosť33355333
AC Nadmorská výška53
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa53111111
Dážď4</< TD></< TD></< TD></< TD></< TD></< TD></< TD>
AE Cudzie pevné telesá555533
AF Korózia5431
AG Nárazy, otrasy552
AH Vibrácie552
AJ Iné mechanické namáhania
AK Rastlinstvo alebo plesne53
AL Živočíchy53
AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky55
AN Slnečné žiarenie554
AP Seizmicita55
AQ Blesk52)52)52)
AR Pohyb vzduchu555
AS Vietor554
AT Snehová pokrývka544
AU Námraza544444444
BBA Spôsobilosť osôb54555
BB Odpor tela553
BC Dotyk so zemou5541
BD Únik5422
BE Spracúvané/skladované látky523)24)5
CCA Stavebné materiály52
CB Konštrukcia stavby5222

Vysvetlivky:

1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.

4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Poznámky:

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)

Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *