Revízia bleskozvodu

Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný za účelom zníženia fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, boli skontrolované a dôležité hodnoty boli overené meraním. Postup pri výkone revízie bleskozvodu (podľa súboru noriem STN EN 62305): prehliadka, kontrola použitých prvkov kontrola vyhotovenia vonkajšieho LPS kontrola vyhotovenia vnútorného LPS kontrola ochranných...

Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN. OPaOS celého sýstemu sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach: počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,po dokončení inštalácie,v pravidelných termínoch.PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a...